SZKOLENIA ARBORYSTYCZNE

Image
Kurs arborystyczny - Poziom A,
Arborystyczne Techniki Linowe (ATL)
Podstawy pielęgnacji drzew
ZOBACZ WIĘCEJ
Image
Kurs arborystyczny - Poziom B
Ścinka sekcyjna drzew
Poziom zaawansowany
ZOBACZ WIĘCEJ
Image
Mobilny podnośnik
koszowy mpk,
pielęgnacja i ścinka drzew
ZOBACZ WIĘCEJ
Image
Wzmocnienia
mechaniczne drzew
ZOBACZ WIĘCEJ

Kurs arborystyczny – Poziom B, Ścinka sekcyjna drzew, Poziom zaawansowany
Termin: na życzenie klienta

Miejsce: Lasy Państwowe, Żory, woj.śląskie
Zakwaterowanie: we własnym zakresie

PROGRAM SZKOLENIA

Podstawy prawne bezpieczeństwa – normy i zasady:
    1. Kodeks Pracy. Dział Dziesiąty Bezpieczeństwo i Higiena Pracy, Rozdział V - Czynniki oraz procesy stwarzające szczególne zagrożenie dla zdrowia lub życia, art. 224-225,
    2. Kodeks Pracy. Dział Dziesiąty Bezpieczeństwo i Higiena Pracy, Rozdział VI - Profilaktyczna ochrona zdrowia, art.226,
    3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów BHP (Dz.U.2003 nr 169 poz.1650 ze zm.)
    4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 24.08.2006 r. w prawie BHP przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz.U.2006 nr 161, poz.1141)
    5. Przewodnik praktyk bezpiecznej pracy, 8/2017 European Arboricultural Council e.V (EAC)

Podstawowe zasady zachowania się w nagłych wypadkach – procedury ratownicze:
    1. Kodeks Pracy. Dział Dziesiąty Bezpieczeństwo i Higiena Pracy, Rozdział I - Podstawowe obowiązki pracodawcy, art.207-209,

    2. Kodeks Pracy. Dział Dziesiąty Bezpieczeństwo i Higiena Pracy, Rozdział V - Czynniki oraz procesy pracy stwarzające zagrożenie dla zdrowia i życia, art.224-225.

Organizacja stanowiska pracy:
    1. Kodeks Pracy. Dział Dziesiąty Bezpieczeństwo i Higiena Pracy, art.237,
    2. Ścinka drzew wg. Skryptu do szkoleń arborystów ze ścinki drzew 2020 r.
    3. Ocena ryzyka zawodowego – dobór SOI na podstawie szacowania ryzyka

Środki Ochrony Indywidualnej:
    1. Dyrektywa 89/656/EWG z dnia 30 listopada 1989 r. w sprawie minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników korzystających z wyposażenia ochrony osobistej (trzecia dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art.16 1 dyrektywy 89/391/EWG)
    2. Kodeks pracy. Rozdział IX Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, art.237,
    3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia Dyrektywy 89/686/EWG,
    4. Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173)

Węzły robocze:
    1. Klasyfikacja i zastosowanie,
    2. Węzły stosowane podczas ścinki sekcyjnej drzew,
    3. Wady i zalety wybranych węzłów.

Narzędzia i sprzęt pomocniczy:
    1. Dobór sprzętu pomocniczego, przegląd i kontrola,
    2. Pilarki akumulatorowe i spalinowe – dobór i konfiguracja,
    3. Pasy transportowe - zastosowanie podczas ścinki drzew szczególnie niebezpiecznych.

Metody bezpiecznej pracy:
    1. Ocena ryzyka zawodowego,
    2. VTA - wizualna ocena drzewa,
    3. Analiza ryzyka i określenie ryzyka dopuszczalnego,
    4. Działania zapobiegawcze i korygujące.

Techniki prac w koronie drzewa:
    1. System roboczy - technika stacjonarnej liny z ang. SRS,
    2. System roboczy - technika ruchomej liny z ang. MRS,
    3. Stanowiska górne i dolne,
    4. Drzewołazy – rodzaje i zastosowanie,
    5. System stabilizacji „Lonża stalowa”.

Ratownictwo arborystyczne:
    1. Ratownictwo w świetle obowiązującego prawa,
    2. Ratownictwo arborystyczne,
    3. Procedury postępowania podczas wypadku,
    4. Szok wiszenia z ang. Suspension Trauma,
    5. Apteczka arborysty.

Ścinka sekcyjna drzew:
    1. Budowa stanowisk do opuszczania sekcji,
    2. Użycie Port-a-Wrapa, urządzenia hamującego typu „H”,
    3. Budowa stanowisk górnych, użycie mi.in.: X-Ringa, Loopie, Woopie, Dead-Eye, Bloków,
    4. Techniki wykonywania rzazów i obalania sekcji,
    5. Komunikacja z dołowym i nadzorem,
    6. Komendy ostrzegawcze,
    7. Efektywność prac.

Rigging, SpeedLine:
    1. Sprzęt zasadniczy i pomocniczy do Riggingu i Speedline,
    2. Kontrolowane opuszczanie sekcji – Rigging,
    3. System naciągu liny trakcyjnej,
    4. Kontrolowane odprowadzanie sekcji – SpeedLine,
    5. Zakończenie prac.

Informacje dodatkowe:
    • Uczestnik szkolenia otrzymuje Zaświadczenie o ukończeniu kursu arborystycznego Poziom B – Ścinka sekcyjna, szkolenie zaawansowane. Zaświadczenie ważne bezterminowo,
    • Szkolenie trwa 40 godz., 4 dni, w tym egzamin teoretyczny i praktyczny,
    • Kurs rozpoczyna się weryfikacją umiejętności i kwalifikacji w zakresie ścinki klasycznej drzew oraz przypomnieniem technik wspinaczki drzewnej,
    • Zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywają się na terenie Lasów Państwowych w m. Żory,
    • Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe m.in.: Skrypt ze ścinki klasycznej i sekcyjnej drzew napisany na potrzeby kursu, Ocenę ryzyka zawodowego podczas prac szczególnie niebezpiecznych oraz Instrukcję szkolenia zawodowego – materiały udostępniane w formie pdf. (Dysk Google)
    • Organizator szkolenia zapewnia kompletny sprzęt do SpeedLine,

Koszt szkolenia 3500,00 pln brutto. Kompleksowa usługa szkolenia zawiera: metody i techniki prac technikami linowymi, ratownictwo arborystyczne, Rigging, Spedline oraz ubezpieczenie na czas szkolenia NNW.

Warunki uczestnictwa w szkoleniu: ukończone 18 lat, ukończony kurs drwal/pilarz drzew, ukończony kurs arborystyczny Poziom A, oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych (badania lekarskie od pracodawcy), zaakceptowanie ryzyka zawodowego, posiadanie własnych ŚOI oraz kompletnego, podstawowego sprzętu do szkolenia ze ścinki sekcyjnej drzew (wg. wykazu załączonego do oferty)

Baza hotelowa/noclegowa we własnym zakresie, polecamy:
    • Agroturystyka, ul. Kameralna 93, 43-430 Ochaby Wielkie, tel.530708984

Zajęcia prowadzą:
    • Patryk Urbańczyk: instruktor medycyny ratunkowej, wieloletni ratownik medyczny ZRM *Ratownictwo Arborystyczne CABC, BLS+AED 
    • Szymon Pastuszka: inżynier leśnictwa, instruktor arborystycznych technik linowych ATL,
    • Tomasz Dolny: właściciel instytucji szkoleniowej, kierownik szkoleń, instruktor ścinki drzew.

Zgłoszenia na kurs proszę kierować na e-mail: biuro@greentrees.pl

Instytucja szkoleniowa Tomasz Dolny Green Trees realizuje kursy zawodowe zgodnie z Wyższym Standardem Bezpieczeństwa opracowanym na potrzeby osób zawodowo zajmującymi się ścinką sekcyjną drzew.