SZKOLENIA ARBORYSTYCZNE

Image
Kurs arborystyczny - Poziom A,
Arborystyczne Techniki Linowe (ATL)
Podstawy pielęgnacji drzew
ZOBACZ WIĘCEJ
Image
Kurs arborystyczny - Poziom B
Ścinka sekcyjna drzew
Poziom zaawansowany
ZOBACZ WIĘCEJ
Image
Mobilny podnośnik
koszowy mpk,
pielęgnacja i ścinka drzew
ZOBACZ WIĘCEJ
Image
Wzmocnienia
mechaniczne drzew
ZOBACZ WIĘCEJ

OFERTA SZKOLENIA
w zakresie kwalifikacji i umiejętności zawodowych

Kurs arborystyczny - Poziom A, Arborystyczne Techniki Linowe (ATL), Podstawy pielęgnacji drzew
Termin: 10-14.06.2024 oraz 24-28.06.2024
Miejsce: Pałac Komierowo 1, 89-400 Sępólno Krajeńskie oraz Górki Wielkie, ul. Stary Dwór 4, woj. śląskie
Zakwaterowanie: we własnym zakresie

PROGRAM SZKOLENIA

Podstawy prawne bezpieczeństwa – normy i zasady:
    1. Kodeks Pracy. Dział Dziesiąty Bezpieczeństwo i Higiena Pracy, Rozdział V - Czynniki oraz procesy stwarzające szczególne zagrożenie dla zdrowia lub życia, art. 224-225,
    2. Kodeks Pracy. Dział Dziesiąty Bezpieczeństwo i Higiena Pracy, Rozdział VI - Profilaktyczna ochrona zdrowia, art.226,
    3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów BHP (Dz.U.2003 nr 169 poz.1650 ze zm.)
    4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 24.08.2006 r. w prawie BHP przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz.U.2006 nr 161, poz.1141)
    5. Przewodnik praktyk bezpiecznej pracy, 8/2017 European Arboricultural Council e.V (EAC)

Podstawowe zasady zachowania się w nagłych wypadkach – procedury ratownicze:
    1. Kodeks Pracy. Dział Dziesiąty Bezpieczeństwo i Higiena Pracy, Rozdział I - Podstawowe obowiązki pracodawcy, art.207-209,
    2. Kodeks Pracy. Dział Dziesiąty Bezpieczeństwo i Higiena Pracy, Rozdział V - Czynniki oraz procesy pracy stwarzające zagrożenie dla zdrowia i życia, art.224-225.

Organizacja stanowiska pracy:
    1. Kodeks Pracy. Dział Dziesiąty Bezpieczeństwo i Higiena Pracy, art.237,
    2. Pielęgnacja drzew dojrzałych na podstawie SCiPD 001:2021 FER., Wydanie I, 08.2021.
    3. Wyższy Standard Bezpieczeństwa 2022 G-T
Środki Ochrony Indywidualnej:
    1. Dyrektywa 89/656/EWG z dnia 30 listopada 1989 r. w sprawie minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników korzystających z wyposażenia ochrony osobistej (trzecia dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art.16 1 dyrektywy 89/391/EWG)
    2. Kodeks pracy, Rozdział IX Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, art.237,
    3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia Dyrektywy 89/686/EWG,
    4. Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173)

Węzły robocze:
    1. Klasyfikacja i zastosowanie,
    2. Węzły stosowane w arborystyce,
    3. Wady i zalety wybranych węzłów.

Narzędzia i sprzęt pomocniczy:
    1. Dobór sprzętu pomocniczego, przegląd i kontrola,
    2. Piłki ręczne – klasyfikacja i zastosowanie,
    3. Pilarki akumulatorowe i spalinowe – dobór i zastosowanie,
    4. Tyczka – dobór i konfiguracja,
    5. Zestawy do rzucania – dobór i konfiguracja,
    6. Big Shot – zastosowanie.

Metody bezpiecznej pracy:
    1. Ocena ryzyka zawodowego,
    2. VTA - wizualna ocena drzewa,
    3. Analiza ryzyka i określenie ryzyka dopuszczalnego,
    4. Działania zapobiegawcze i korygujące.

Techniki prac w koronie drzewa:
    1. Technika stacjonarnej liny z ang. SRS,
    2. Technika ruchomej liny z ang. MRS,
    3. Rola liny ratowniczej,
    4. Stanowiska górne i dolne,
    5. Naturalne i sztuczne przekierowania liny roboczej,
    6. System stabilizacji „Lonża”.

Ratownictwo arborystyczne:
    1. Ratownictwo w świetle obowiązującego prawa,
    2. Ratownictwo arborystyczne,
    3. Autoratownictwo,
    4. Szok wiszenia z ang. Suspension Trauma,
    5. Apteczka arborysty.

Praca w koronie drzew wysokich:
    1. Inspekcja drzewa,
    2. Ocena ryzyka w otoczeniu drzewa,
    3. Bezpieczna praca piłką ręczną i tyczką w koronie drzewa,
    4. Komunikacja z dołowym i nadzorem,
    5. Komendy ostrzegawcze,
    6. Efektywność prac.

Zasady pielęgnacji drzew dorosłych:
    1. Obowiązujące akty prawne,
    2. Zarys anatomii i fizjologii roślin drzewiastych,
    3. Standard Cięcia i Pielęgnacji Drzew SCiPD 001:2021, Data wdrożenia 01.08.2021
    4. Najnowsze trendy w pielęgnacji drzew.

Informacje dodatkowe:
    • Uczestnik szkolenia otrzymuje Zaświadczenie o ukończeniu kursu arborystycznego Poziom A – szkolenie podstawowe – arborystyczne techniki linowe oraz podstawy pielęgnacji drzew (ATL+PPD), Zaświadczenie ważne bezterminowo, wydawane w j.polskim.
    • Szkolenie trwa 45 godz., 4 dni szkolenie + piąty dzień egzamin (teoria i praktyka),
    • Kurs rozpoczyna się szkoleniem z Ratownictwa arborystycznego,
    • Zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywają się na terenie parku zabytkowego
    • Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe Poradnik Tree Climbera (podręcznik - książka) oraz książki w formie pdf. udostępnione elektronicznie na dysku Google, m.in.: Drzewa w krajobrazie - Poradnik praktyka, Drzewa w cyklu życia, Standard Cięcia i Pielęgnacji Drzew i wiele innych,
    • Organizator zapewnia kompletny sprzęt arborystyczny do szkolenia i ŚOI zgodny z obowiązującymi przepisami CE, EN,

Koszt kursu 3150,00 pln brutto, kompleksowa usługa szkolenia zawiera kilka modułów, m.in.:
        1. metody i techniki prac arborystycznymi technikami linowymi (ATL) SRS, MRS,
        2. podstawy wspinania, m.in.: równowaga, podparcie, kontrolowanie siły, nauka ruchów, etc.,
        3. ratownictwo arborystyczne RA – techniki podstawowe,
        4. podstawy pielęgnacji drzew, SCiPD 001.2021, Wydanie I,
        5. ubezpieczenie na czas szkolenia NNW, suma ubezpieczenia 50.000,00 pln.

Warunki uczestnictwa w szkoleniu: ukończone 18 lat, oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych (podpisywane na miejscu), zaakceptowanie ryzyka zawodowego – przejęcie ryzyka, posiadanie własnych ŚOI: okulary ochronne zgodne z normą EN166, odzież i obuwie dedykowane do wspinaczki drzewnej oraz rękawice ochronne dedykowane do wspinaczki drzewnej. Zaakceptowanie wysokości kwoty ubezpieczenia NNW.

Baza hotelowa/noclegowa we własnym zakresie, polecamy:
    • Pałac Komierowo, Komierowo 1, 89-400 Sępólno Krajeńskie
    • Hostel KOSS, ul. Stary Dwór 14, 43-386 Górki Wielkie

Zajęcia prowadzą:

  • Patryk Urbańczyk: instruktor medycyny ratunkowej, wieloletni ratownik medyczny ZRM
  • Marcin Anczakowski: wielokrotny Mistrz Polski Arborystów, instruktor ATL,
  • Szymon Pastuszka: inżynier leśnictwa, instruktor ATL,
  • Tomasz Dolny: właściciel instytucji szkoleniowej, kierownik szkoleń.

Zgłoszenia na kurs proszę kierować na e-mail: biuro@greentrees.pl